Të gjitha shërbimet në një vend, mjafton të abonoheni dhe ti përdorni shërbimet tona.

Caktimi termineve

Mundëson caktimin e termineve online me vetëm një klikim, vetëm zgjedh datën ditën dhe orën që të përshtatet.

Validimi termineve

Mundëson që terminin të cilet klientet e kanë bërë të validohet dhe të verifikohet.

Menagjimi termineve

Të gjitha terminet e ditës përkatëse do të shfaqen në kalendarë me ngjyra të ndryshme varësisht nga shërbimi.

Regjistrimi punëtorve

Sallonit i mundëson regjistrimin e punëtoreve ku secila nga to do të mund të caktoj termine.

Marketingu Social

Dizajnime, printime, marketing përmes rrjeteve sociale.

Monitorimi përformances

Përmes platformes do të mund të shihen statistika për të hyrat, shpenzimet dhe krahasime me muajt tjerë.

Gjenerimi raporteve

Gjenerimi i raporteve do të mundësohet për periudha ditore, javore dhe mujore.

Eksportimi raporteve

Raportet dhe statistikat për ditët, javët, muajt përkatës të cilët gjenerohen do të mund të exportohen për print.

Raportimi grafik

Përmes grafeve do të mund të shihen shërbimet të cilat janë kryer në bazë të përqindjes.

0

Klientet

0

Shërbimet

0

Specialistët